OPŁATY

Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu określa:

Uchwała Nr 799/XLIX/2028 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018r.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie obejmujące realizowanie zadań wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczych w godzinach 8:00-13:00.

Na miesięczną opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole składają się:

a. opłata za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - naliczana i pobierana z dołu,

  • Wysokość opłaty za jedną godzinę zegarową zajęć poza podstawą wynosi 1zł, przy czym opłaty za niepełne godziny przelicza się odpowiednio proporcjonalnie.

 Ulgi:

  • Zniżkę w wysokości 40% stosuje się w przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje lub więcej dzieci tej samej rodziny z przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Płock lub innej formy opieki nad dzieckiem do lat 3.
  • Zwalnia się całkowicie z opłaty za korzystanie ze świadczeń, dzieci z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa zasiłku rodzinnego.
  • Podstawą zwolnienia z opłaty jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji lub zaświadczenia o otrzymanym zasiłku, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r Nr 139, poz.992 z późn. zm.).                                                                                                                          Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2017r) z opłat za pobyt zwolnieni są rodzice:
  • Dzieci 6-letnich objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym
  • Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

b. Opłata za wyżywienie dziecka- naliczana i pobierana z dołu

Wysokość opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu określa:

Zarządzenie Nr 1708 /2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dzienna stawka za wyżywienie dziecka wynosi:

a) za trzy posiłki - 8,50 zł

b) za dwa posiłki - 7,00 zł

Numer konta bankowego: 19 1020 3974 0000 5902 0178 2184

Opłatę za pobyt i korzystanie z wyżywienia należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczenia opłat następuje na podstawie przepisu o postępowaniu egzekucyjnym w administarcji.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33
im. Jean’a Vanier

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock
tel. (24) 364-26-51