OGŁOSZENIA
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021-2022

Należy kliknąć w link aby otworzył się dokument.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu

https://drive.google.com/file/d/11KRTlKfXZH_MexYNQ1K7yKSMbpoasXCR/view?usp=sharing

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego dla dzieci, które nie uczeszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola

https://drive.google.com/file/d/1TksWkPUZ3xeWpVFtQftJBHcpHWmr00rp/view?usp=sharing

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok 2021/22

https://drive.google.com/file/d/1Sidoh6Ua87mv-NGNcFpDrR5ekERQdJtZ/view?usp=sharing

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok 2021/22

https://drive.google.com/file/d/1e73XlhWN3tikIb_zxvmwAXAwxCqRcI0b/view?usp=sharing

HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2020-21

Należy kliknąć w link aby otworzyć dokument

https://drive.google.com/file/d/1gR_hViEyKIuN6N-E2MNkqJXF7AjsWzUb/view?usp=sharing

GIMNASTYKA KOREKCYJNA - INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z sytuacją epidemiologiczną  prosimy zainteresowanych rodziców o przyniesienie w formie pisemnej oświadczenia.

Wzór poniżej:

Oświadczam, że chcę aby moje dziecko (imię i nazwisko, grupa) uczestniczyło w grupowej gimnastyce korekcyjnej. Data i czytelny podpis rodzica

Dzieci te będą miały wykonane indywidualne badanie fizjoterapeutyczne i będą uczestniczyć w ćwiczeniach przez cały rok szkolny 2020/2021

W przypadku pytań proszę się kontaktować SMSowo z Rehabilitantem Ruchowym P. Renatą Penkala - tel. 501 127 586

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Przedszkole jest czynne w godz. 6.00 - 17.00

Przyjmowanie dzieci do przedszkola będzie odbywać się w godz. 6.00 - 8.30

Bardzo prosimy Rodziców, którzy mają taką możliwość aby przyprowadzali/odbierali swoje dzieci w godzinach pracy danej grupy ze względu na zapewnienie środków bezpieczeństwa. Godz. pracy poszczególnych grup:

Grupa I Puchatki - 6.00-16.00

Grupa II Wiewiórki - 6.30-16.30

Grupa III Kotki - 6.30-16.30

Grupa IV Muchomorki - 7.00-17.00

Grupa V Stokrotki - 6.30-16.30

Grupa VI Jeżyki - 6.30-16.30

Grupa VII Gwiazdeczki  - 7.30 - 15 (piątek 14.30)

Grupa VIII Pieguski - 7.00 - 16.00 (piątek 7.00-15.00)

Grupa IX Motylki - 7.00 - 16.00 (piątek 7.00- 15.00)

Grupa X Biedronki - 7.30-15.00

Grupa XI Pajacyki - 7.30 - 15.00

Grupa XII Żabki - 7.30-15.00

Grupa XIII Pszczółki - 7.00 - 14.00

Grupa XIV Misie - 8.00 - 15.00

Grupy X, XI, XII, XIII, XIV czyli specjalne pracują w różnych godzinach w poszczególne dni (godz. powyżej są tylko przybliżone), informacje o godzinach pracy można uzyskać u wychowawców grup.

 

BEZPIECZNY POWRÓT DO PRZEDSZKOLA - WSKAZÓWKI DLA RODZICA

1.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci  i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 metra (max. 10 osób na szatni).

2.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola  z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica      z dzieckiem 1,5 metra, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

3.Do przedszkola może przyjść wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

4.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.

5.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

6.Rodzic musi udzielić stosownej zgody na pomiar temperatury ciała dziecka , w ciągu dnia lub jeśli zaistnieje taka konieczność np. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

7. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem na teren przedszkola wypełnić oświadczenie, że jest świadomy zagrożenia zakażeniem Covid -19 jakie potencjalnie niesie za sobą pobyt dziecka w przedszkolu.

8.Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników przedszkola oraz odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji w przypadku gdyby u dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe.

9. Rodzic zobowiązany jest do pozostawienia dwóch aktualnych numerów kontaktowych (jeden numer prywatny, drugi numer np. do pracy lub współmałżonka/opiekuna dziecka)     w celu lepszego i szybkiego kontaktu w momencie zaistnienia sytuacji zagrożenia.

10. Rodzic przyjmuje do wiadomości, że w momencie nieodebrania telefonu lub niezgłoszenia się po dziecko niezwłocznie w ciągu 60 minut od rozmowy (w sytuacji gdy dziecko ma gorączkę powyżej 38 stopni) zostaną powiadomione służby sanitarne i pogotowie ratunkowe.

11. Rodzic ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie w wypełnianym oświadczeniu.

12. Rodzic oświadcza, iż zapoznał się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora przedszkola, w tym z informacjami na temat zarażenia się COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie przedszkola dostępnymi dla rodziców.

13.Rodzic/opiekun zobowiązany jest każdorazowo dezynfekować dłonie przy wejściu do przedszkola lub zakładać rękawiczki ochronne oraz zakrywać usta i nos.                                             

14. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

INFORMACJA DLA RODZICÓW ODNOŚNIE WYPRAWKI

Wykaz potrzebnych rzeczy do zakupienia w ramach wyprawki otrzymacie Państwo w pierwszych dniach września na poszczególnych grupach. Poza wyprawką prosimy o przyniesienie kapci . Ubrania na zmianę pozostawiamy na szatni w podpisanym worku.

HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH W PŁOCKU 2019-20

Proszę kliknąć w zielony napis powyżej a rozwinie się harmonogram...

REKRUTACJA NA DYŻUR WAKACYJNY 2020

Płockie przedszkola będą pełniły dyżury wakacyjne zgodnie z harmonogramem. Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Miasto Płock będą odbywały się tylko za pomocą systemu informatycznego. Rodzic wypełnia wniosek w terminie od 1 czerwca 2020 od godz. 10.00 do 15 czerwca 2020 do godz.15.00. Dokładne informacje i zapisy na stronie Płockiego Portalu Oświatowego w zakładce "Dyżury wakacyjne w przedszkolach". Poniżej link: 

https://ppo.zjoplock.pl/rekrutacje/miejskie-przedszkola.html

Przypominamy, że w tym roku nasze przedszkole jest wyłączone z dyżuru. Prosimy logować się do przedszkoli dyżurujących.

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW - REMONT

Od 25 maja do 26 czerwca 2020r. przedszkole jest przeniesione do Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości (obok przedszkola) i jest czynne    od   godz.7.00 - 16.00 (dla zdeklarowanych rodziców).

DYŻUR WAKACYJNY 2020 - DEKLARACJA

Drodzy Rodzice, zwracamy się z prośbą o informację kto z Państwa jest zainteresowany posłaniem dziecka w okresie wakacyjnym do dyżurujących przedszkoli. Nasze przedszkole jest w tym roku wyłączone w dyżuru wakacyjnego.

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW - PILNE

Szanowni Rodzice prosimy o zadeklarowanie obecności dziecka  w przedszkolu od 25 maja 2020r. Zwracamy się z prośbą o rozsądne przemyślenie swojej decyzji (przede wszystkim przyjmiemy dzieci rodziców, którzy mają problem z zapewnieniem opieki w domu – rodzice pracujący i Ci którzy musza wrócić do pracy) z powodu przeniesienia zajęć opiekuńczych do Szkoły Usług i Przedsiębiorczości w Płocku ze względu na zaplanowany remont bloku żywieniowego. Warunki będą trudne i   z tego względu musimy ograniczyć liczbę dzieci, gdyż będzie problem z ilością dzierżawionych sal i zaplecza kuchennego. Mamy tylko kilka dni na przeprowadzkę dlatego prosimy o zadeklarowanie obecności dziecka droga mailową na poszczególnych grupach ostatecznie do dnia 18.05. (poniedziałek) do godz.10.00

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

Szanowni Rodzice!

Nasze Przedszkole wznawia działalność od 18 maja 2020r. dla Rodziców, którzy zadeklarowali potrzebę oddania dziecka do przedszkola z powodu braku możliwości pogodzenia pracy z opieka w domu.

Przedszkole będzie czynne od godziny 6.00-16.00

Dzieci będą przebywały w wyznaczonych i stałych salach, a przyprowadzanie i odbiór dzieci musi odbywać się w godzinach pracy poszczególnych grup, z powodu niemożliwości przeprowadzenia dzieci do innych sal zgodnie z wytycznymi GIS.

Ze względu na sytuację epidemiczną zostaje ograniczona liczebność grup przedszkolnych do 12 osób.

Rodzicu,

Przed wejściem do przedszkola zdezynfekuj dłonie udostępnionym środkiem.

W naszej szatni przedszkolnej może przebywać jednocześnie 10 osób.

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Każdego dnia będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka, w związku z tym proszę udzielić stosownych zgód, które będą dostępne do wypełnienia przy wejściu na szatnię.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza..                                                                                                                    

Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Przelewy za przedszkole za miesiąc marzec 2020

Drodzy Rodzice, są już do odebrania przelewy z opłatą za przedszkole za miesiąc marzec. Prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 11.00

DEKLARACJE O PRZYJĘCIU DO PRZEDSZKOLA - WAŻNE

Drodzy Państwo, deklaracje o przyjęciu dziecka do przedszkola w formie pisemnej i czyste deklaracje do wypełnienia będą przyjmowane i wydawane w poniedziałek 23 marca w godz. 9.00 - 11.00 i w środę 25 marca w godz. 9.00 - 12.00.

UWAGA - KOMUNIKAT O NABORZE DO PRZEDSZKOLA

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach

 

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się w poniedziałek 16 marca 2020 roku. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jaki pracowników przedszkoli, prosimy o złożenie wniosku wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu informatycznego NABO.
 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. O kwalifikacji dziecka do przedszkola NIE DECYDUJE KOLEJNOŚC ZŁOŻENIA WNIOSKU. Ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w zakładce Edukacja - nabór do przedszkoli.

Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO.

1. System NABO zostanie uruchomiony 16 marca 2020 roku o godz. 9.00.
w trosce o bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkoli zalecamy wypełnienie wniosków w miejscu zamieszkania, bez angażowania pracowników przedszkoli.

2. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć problemy
w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu, jednak będą obsługiwane przez pracowników przedszkola wyłącznie pojedynczo,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego i zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Formularz - „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21" jest dostępny w zakładce "nowy wniosek" (www.ppo.zjoplock.pl Rekrutacje-Przedszkola).                    Rodzic wybiera   " wypełnij nowy wniosek". Po wypełnieniu wniosku i ustaleniu hasła Rodzic będzie mógł logować się do systemu NABO, w celu otrzymywania informacji związanych z rekrutacją
4. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. Preferencji.
5. Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami  i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają
w przedszkolu pierwszego wyboru. Zalecamy, aby gotowe formularze przesłać:

- skanem pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail przedszkola pierwszego wyboru lub,

- pocztą na adres przedszkola pierwszego wyboru lub,

- faksem do przedszkola pierwszego wyboru lub,

- złożyć osobiście dopiero po otwarciu przedszkoli dla dzieci - od 26 marca 2020 r. Ewentualne błędy będą możliwe do poprawienia podczas weryfikacji wniosku.           Pełna oferta każdego przedszkola dostępna jest na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

 

 

Zawieszenie zajęć w przedszkolu - PILNE

DRODZY RODZICE

 

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ PREMIERA RP O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE OD 16.03 DO 25.03.2020R.

W DNIACH 12-13.03.2020R. ZAPEWNIAMY JEDYNIE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE NA TERENIE NASZEJ PLACÓWKI. KTO Z RODZICÓW MOŻE ZAPEWNIĆ OPIEKĘ NA 12-13.03.2020R. PROSZĘ O  ZATRZYMANIE DZIECI W DOMACH.

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH (10.03.2020) godz.16.00

Dnia 10 marca 2020 o godz.16.00 odbędzie się w naszym przedszkolu zebranie dla rodziców dzieci 6-letnich na którym będą mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami Szkół Podstawowych.

Dni otwarte 2019
Bezpłatna pomoc dla Rodziców

Bezpłatna pomoc dla rodziców i pracowników przedszkola w ramach punktu informacyjno - konsultyacyjnego "AZYL".

Pomocy udzielają: prawnik, psycholog, mediator, logopeda, psycholog, pedagog, trener rozwoju jednostki i grupy, specjalista terapii uzależnień, kurator.

Szczegóły znajdą Państwo w placówce na tablicy glównej.

Zapraszamy.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021

Szanowni Państwo,

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl

w zakładce Rekrutacje - Przedszkola.

Wyprawka przedszkolaka 2019

Wyprawka dla przedszkolaka

 

Puszka WOŚP w przedszkolu

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33
im. Jean’a Vanier

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock
tel. (24) 364-26-51