Misja

Jesteśmy placówka z oddziałami integracyjnymi. Nasze głowne zadanie wychowawczo- dydaktyczne i opiekuńcze to dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Stwarzamy każdemu dziecku szanse rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Kształtujemy gotowość niesienia bezinteresownej pomocy.

Tworzymy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami.

Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

Organizujemy sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia się.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33
im. Jean’a Vanier

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock
tel. (24) 364-26-51